เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูาจำนวน ๑,๐๗๓ ครัวเรือน
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะจำนวน ๑๒๖ แห่ง


การประปา

การประปาส่วนภูมิภาคจำนวน ๓๓๐ ครัวเรือน
ประปาหมู่บ้านจำนวน ๖๒๗ ครัวเรือน
บ่อบาดาลจำนวน ๑๖๐ ครัวเรือน0.02s. 0.50MB