นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 30,361 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
สถานศึกษาครูพนักงานจ้างภารโรงนักเรียน
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสะแก -๓๒
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยท้องฟาน -๒๓
๓. โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ๕๐
๔. โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ๑๐๑๒๐
รวม ๑๗ ๒๒๕


สาธารณสุข
โรงพยาบาลพยาบาลเจ้าพนักงาน ส่งเสริมสาธารณสุขทันตแพทย์พนักงานจ้างอสม.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลท่าสะแก
๑๑๔
รวม๑๑๔


การสังคมสงเคราะห์

การสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่ตาบลท่าสะแก มีรายละเอียดดังนี้

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านผู้สูงอายุ (คน)ผู้พิการ (คน)ผู้ปุวยเอดส์ (คน)ผู้ยากไร้ (คน)ผู้ด้อยโอกาส (คน)
บ้านหนองน้าปอ ๔๗ ๑๐--
บ้านขอนสองสลึง ๘๐ ๑๙--
บ้านน้อย---
บ้านท่าสะแก ๑๐๑ ๒๖--
บ้านนาม่วง ๖๕ ๒๒ ---
บ้านห้วยท้องฟาน ๘๑ ๑๙---
บ้านห้วยดี ๔๓ ๑๑---
บ้านศรีจันทร์ ๗๙ ๒๘---
บ้านหนองบัวขาว ๘๘ ๓๐---
รวม๕๙๓ ๑๖๘ --


เปลี่ยนภาษา