เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

การคมนาคมในพื้นที่ตำบลท่าสะแก มีรายละเอียดดังนี้

ถนนลาดยาง จำนวน ๓ สาย
ถนนคอนกรีต จำนวน ๖๐ สาย
ถนนหินคลุก จำนวน ๓๓ สาย
ถนนลูกรัง จำนวน ๒๒ สาย
ถนนดิน จำนวน ๑๔ สาย
สะพาน คสล. จำนวน ๒ แห่ง


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
วิทยุสื่อสาร จำนวน ๙ เครื่อง


โทรศัพท์
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน - ตู้
โทรศัพท์หมู่บ้าน ๙ แห่ง0.02s. 0.50MB