นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 94 คน

เยี่ยมชม 4,728 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคมในพื้นที่ตำบลท่าสะแก มีรายละเอียดดังนี้

ถนนลาดยาง จำนวน ๓ สาย
ถนนคอนกรีต จำนวน ๖๐ สาย
ถนนหินคลุก จำนวน ๓๓ สาย
ถนนลูกรัง จำนวน ๒๒ สาย
ถนนดิน จำนวน ๑๔ สาย
สะพาน คสล. จำนวน ๒ แห่ง


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน - แห่ง
วิทยุสื่อสาร จำนวน ๙ เครื่อง


โทรศัพท์
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน - ตู้
โทรศัพท์หมู่บ้าน ๙ แห่ง


ไฟฟ้า
ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูาจำนวน ๑,๐๗๓ ครัวเรือน
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะจำนวน ๑๒๖ แห่ง


การประปา

การประปาส่วนภูมิภาคจำนวน ๓๓๐ ครัวเรือน
ประปาหมู่บ้านจำนวน ๖๒๗ ครัวเรือน
บ่อบาดาลจำนวน ๑๖๐ ครัวเรือน
เปลี่ยนภาษา