เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล     บ้านท่าสะแกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ โดย ราษฎรที่อพยพมาจากประเทศลาวและราษฎร โดย ที่อพยพมาจากจังหวัดต่าง ๆ มาอยู่รวมกันและ ตั้งรกรากอยู่ที่บ้านท่าสะแกนี้พราะเห็น ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มาก เมื่อปี พ.ศ. 2457 มีการจัดตั้งระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครอง ท้องที่ พ.ศ. 2547 บ้านท่าสะแก ครั้งนั้นเป็น ส่วนหนึ่งของอำเภอนครไทยและเป็นส่วนหนึ่งของ ตำบลป่าแดงเมื่อมีความเจริญขึ้น กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะการปกครองเป็นตำบลท่าสะแก เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535

สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านท่าสะแก เพราะในสมัยก่อนชาวบ้านชอบหาที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ ใกล้แม่น้ำ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้น้ำเพื่ออุปโภค –บริโภค ซึ่งมีท่าน้ำที่ราษฎรในหมู่บ้านได้ ใช้เป็นสถานที่อาบน้ำที่ท่าน้ำ และท่าน้ำนั้น ได้มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง มีชื่อเรียกว่าต้นสะแก อยู่ริมน้ำภาค เพราะความเคยชิน ขอราษฎรในหมู่บ้าน จึงได้เรียกชื่อว่าท่าสะแก และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น “ บ้านท่าสะแก “

ที่ตั้ง ตำบลท่าสะแกอยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอชาติตระการซึ่ง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอชาติตระการซึ่งอยู่ห่างจากประ มาณ 4 กิโลเมตร
0.02s. 0.50MB