นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 4,712 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
บ้านท่าสะแกเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ โดย ราษฎรที่อพยพมาจากประเทศลาวและราษฎร โดย ที่อพยพมาจากจังหวัดต่าง ๆ มาอยู่รวมกันและ ตั้งรกรากอยู่ที่บ้านท่าสะแกนี้พราะเห็น ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มาก เมื่อปี พ.ศ. 2457 มีการจัดตั้งระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครอง ท้องที่ พ.ศ. 2547 บ้านท่าสะแก ครั้งนั้นเป็น ส่วนหนึ่งของอำเภอนครไทยและเป็นส่วนหนึ่งของ ตำบลป่าแดงเมื่อมีความเจริญขึ้น กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะการปกครองเป็นตำบลท่าสะแก เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535

สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านท่าสะแก เพราะในสมัยก่อนชาวบ้านชอบหาที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ ใกล้แม่น้ำ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้น้ำเพื่ออุปโภค –บริโภค ซึ่งมีท่าน้ำที่ราษฎรในหมู่บ้านได้ ใช้เป็นสถานที่อาบน้ำที่ท่าน้ำ และท่าน้ำนั้น ได้มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง มีชื่อเรียกว่าต้นสะแก อยู่ริมน้ำภาค เพราะความเคยชิน ขอราษฎรในหมู่บ้าน จึงได้เรียกชื่อว่าท่าสะแก และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น “ บ้านท่าสะแก “

ที่ตั้ง ตำบลท่าสะแกอยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอชาติตระการซึ่ง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอชาติตระการซึ่งอยู่ห่างจากประ มาณ 4 กิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต

     ตำบลท่าสะแกอยู่ห่างจากอำเภอชาติตระการ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๓ เป็นระยะทาง ๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๔๒,๘๙๓ ไร่ หรือ ๖๘.๗๔ ตารางกิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดพิษณุโลก (สายอำเภอนครไทย) ประมาณ ๑๓๗ กิโลเมตร และ (สายอำเภอวัดโบสถ์) ประมาณ ๑๐๖ กิโลเมตร อยู่แนวละติจูดที่ ๑๗ องศาเหนือ ๑๔.๗๐๙ ลิปดา ลองติจูด ๑๐๐ องศาตะวันออก ๓๔.๓๘๒ ลิปดา มีลักษณะสภาพพื้นที่ราบลุ่มแม่น้า และที่ราบลุ่มเชิงเขา

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลชาติตระการ อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านพร้าว และตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัพิษณุโลก
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลป่าดง และตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

ลักษณะภูมิประเทศ

    ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าสะแก สามารถแบ่งเขตพื้นที่เป็น ๒ เขตใหญ่ ๆ คือ

(๑) เขตที่ราบลุ่มแม่น้า ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณด้านทิศเหนือ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก มีแม่น้าสายสาคัญไหลผ่าน คือ แม่น้าภาค แม่น้าคลึง แม่น้าแควน้อย ซึ่งเป็นแหล่งน้าทางการเกษตรที่สาคัญของตาบลท่าสะแก

(๒) เขตที่ราบเชิงเขา มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ได้แก่ พื้นที่บริเวณหมู่ที่ ๑ บ้าน หนองน้าปอ หมู่ที่ ๒ บ้านขอนสองสลึง และหมู่ที่ ๕ บ้านนาม่วง ซึ่งเกิดจากแนวเขาไม่สูงนักของเขาหลักเหว้า


ลักษณะภูมิอากาศ

    ลักษณะภูมิอากาศบริเวณตำบลท่าสะแก มีสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุกสลับกับแห้งแล้งมีลมมรสุมพัดผ่าน สามารถแบ่งฤดูกาลได้เป็น ๓ ฤดูกาล ดังนี้

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ เดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ เดือน มีนาคม - พฤษภาคม

เขตการปกครอง

ตำบลชนแดนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 232 ตารางกิโลเมตร(145,000ไร่)แบ่งการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านเนื้อที่
(ตร.กม.)
ระยะทางจาก
หมู่บ้านถึงตาบล
(กม.)
จำนวนครัวเรือน
บ้านหนองน้าปอ ๑๒๙
บ้านขอนสองสลึง ๑๖๘
บ้านน้อย ๕๔
บ้านท่าสะแก ๑๙๔
บ้านนาม่วง ๑๕๓
บ้านห้วยท้องฟาน ๑๙๙
บ้านห้วยดี ๑๒ ๑๔๓
บ้านศรีจันทร์ ๒๕๙
บ้านหนองบัวขาว ๒๐๗
รวมยอด ๑,๕๐๖

จำนวนประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
บ้านหนองน้าปอ๗๖๑๒๖๑๒๙๒๕๕
บ้านขอนสองสลึง๑๔๐๒๑๓๒๒๘๔๔๑
บ้านน้อย๓๕๔๐๒๖๖๖
บ้านท่าสะแก๑๕๘๒๕๗๒๕๐๕๐๗
บ้านนาม่วง๑๓๒๒๒๒๒๑๑๔๓๓
บ้านห้วยท้องฟาน๑๒๐๑๙๗๑๙๒๓๘๙
บ้านห้วยดี๖๗๘๑๑๐๒๑๘๓
บ้านศรีจันทร์๑๗๓๓๓๙๓๓๖๖๗๕
บ้านหนองบัวขาว๑๗๒ ๒๗๑๒๙๓๕๖๔
รวม๑,๐๗๓๑,๗๔๖๑,๗๖๗๓,๕๑๓
เปลี่ยนภาษา