เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

     ตำบลท่าสะแกอยู่ห่างจากอำเภอชาติตระการ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๓ เป็นระยะทาง ๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๔๒,๘๙๓ ไร่ หรือ ๖๘.๗๔ ตารางกิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดพิษณุโลก (สายอำเภอนครไทย) ประมาณ ๑๓๗ กิโลเมตร และ (สายอำเภอวัดโบสถ์) ประมาณ ๑๐๖ กิโลเมตร อยู่แนวละติจูดที่ ๑๗ องศาเหนือ ๑๔.๗๐๙ ลิปดา ลองติจูด ๑๐๐ องศาตะวันออก ๓๔.๓๘๒ ลิปดา มีลักษณะสภาพพื้นที่ราบลุ่มแม่น้า และที่ราบลุ่มเชิงเขา

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลชาติตระการ อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านพร้าว และตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัพิษณุโลก
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลป่าดง และตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติการ จังหวัดพิษณุโลก


ลักษณะภูมิประเทศ

    ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าสะแก สามารถแบ่งเขตพื้นที่เป็น ๒ เขตใหญ่ ๆ คือ

(๑) เขตที่ราบลุ่มแม่น้า ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณด้านทิศเหนือ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก มีแม่น้าสายสาคัญไหลผ่าน คือ แม่น้าภาค แม่น้าคลึง แม่น้าแควน้อย ซึ่งเป็นแหล่งน้าทางการเกษตรที่สาคัญของตาบลท่าสะแก

(๒) เขตที่ราบเชิงเขา มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ได้แก่ พื้นที่บริเวณหมู่ที่ ๑ บ้าน หนองน้าปอ หมู่ที่ ๒ บ้านขอนสองสลึง และหมู่ที่ ๕ บ้านนาม่วง ซึ่งเกิดจากแนวเขาไม่สูงนักของเขาหลักเหว้า


ลักษณะภูมิอากาศ

    ลักษณะภูมิอากาศบริเวณตำบลท่าสะแก มีสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุกสลับกับแห้งแล้งมีลมมรสุมพัดผ่าน สามารถแบ่งฤดูกาลได้เป็น ๓ ฤดูกาล ดังนี้

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ เดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ เดือน มีนาคม - พฤษภาคม

เขตการปกครอง

ตำบลชนแดนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 232 ตารางกิโลเมตร(145,000ไร่)แบ่งการปกครอง เป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านเนื้อที่
(ตร.กม.)
ระยะทางจาก
หมู่บ้านถึงตาบล
(กม.)
จำนวนครัวเรือน
บ้านหนองน้าปอ ๑๒๙
บ้านขอนสองสลึง ๑๖๘
บ้านน้อย ๕๔
บ้านท่าสะแก ๑๙๔
บ้านนาม่วง ๑๕๓
บ้านห้วยท้องฟาน ๑๙๙
บ้านห้วยดี ๑๒ ๑๔๓
บ้านศรีจันทร์ ๒๕๙
บ้านหนองบัวขาว ๒๐๗
รวมยอด ๑,๕๐๖

จำนวนประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
บ้านหนองน้าปอ๗๖๑๒๖๑๒๙๒๕๕
บ้านขอนสองสลึง๑๔๐๒๑๓๒๒๘๔๔๑
บ้านน้อย๓๕๔๐๒๖๖๖
บ้านท่าสะแก๑๕๘๒๕๗๒๕๐๕๐๗
บ้านนาม่วง๑๓๒๒๒๒๒๑๑๔๓๓
บ้านห้วยท้องฟาน๑๒๐๑๙๗๑๙๒๓๘๙
บ้านห้วยดี๖๗๘๑๑๐๒๑๘๓
บ้านศรีจันทร์๑๗๓๓๓๙๓๓๖๖๗๕
บ้านหนองบัวขาว๑๗๒ ๒๗๑๒๙๓๕๖๔
รวม๑,๐๗๓๑,๗๔๖๑,๗๖๗๓,๕๑๓0.02s. 0.75MB