เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง1221 ก.พ. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก1021 ก.พ. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายไทยรักไทย หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 1720 ก.พ. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดเนินโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์1520 ก.พ. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอยฟากน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง5411 ธ.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายข้างวัด หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว 649 ธ.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายสองคอน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน 419 ธ.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองควายเถื่อน (ตอน 2) หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก539 ธ.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดความสูง 11.00 เมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก 6229 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก หมู่ที่ 4 4829 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องครัวองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก หมู่ที่ 45629 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายห้วยเฮี้ย ตอน 2 หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 4517 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายสองคอน ตอน 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน 4717 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทวิน ฟองจางวาง - เนินเซียงแพง (ตอน 4) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ3516 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายปากภาค ตอน 2 หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง 3816 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองค้า-สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านน้อย 3216 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 546 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายโค้งปู่เวียน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดี 466 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายท้ายบ้านเชื่อมวัดเนินโคกสูง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน416 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอยฟากน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง589 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB