เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง221 ก.พ. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก221 ก.พ. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายไทยรักไทย หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 320 ก.พ. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดเนินโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์320 ก.พ. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอยฟากน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง4311 ธ.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายข้างวัด หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว 569 ธ.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายสองคอน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน 369 ธ.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองควายเถื่อน (ตอน 2) หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก459 ธ.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดความสูง 11.00 เมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก 5629 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก หมู่ที่ 4 4229 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องครัวองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก หมู่ที่ 44829 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายห้วยเฮี้ย ตอน 2 หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 3917 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายสองคอน ตอน 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน 4217 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทวิน ฟองจางวาง - เนินเซียงแพง (ตอน 4) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ2716 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายปากภาค ตอน 2 หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง 3016 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองค้า-สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านน้อย 2516 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 476 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายโค้งปู่เวียน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดี 406 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายท้ายบ้านเชื่อมวัดเนินโคกสูง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน356 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอยฟากน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง529 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB