เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562รอบ 6 เดือน13
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน14
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 256312
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลท่าสะแก (สาหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63)13
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลท่าสะแก ประจาปีงบประมาณ 256303
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕6312
ยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปี 256312
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปี 256313
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะแก12
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะแก12
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะแก เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์12
คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม15
โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ 256314
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส13
นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ11
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี256214
บันทึกการประชุมประจำเดือน ของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.ท่าสะแก ปี256211
บันทึกการประชุมประจำเดือน ของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.ท่าสะแก ปี256212
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Continuity management plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563210

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB