เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562รอบ 6 เดือน15
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน15
คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม17
โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ 256315
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส13
นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ11
บันทึกการประชุมประจำเดือน ของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.ท่าสะแก ปี256212
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓115
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)114

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB