เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2563129
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลท่าสะแก (สาหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63)127
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลท่าสะแก ประจาปีงบประมาณ 2563023
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕63126
ยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปี 2563142
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปี 2563129
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะแก130
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะแก125
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี128
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะแก เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์129
บันทึกการประชุมประจำเดือน ของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.ท่าสะแก ปี2562128

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB