นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 22,222 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มิ.ย. 63แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2563 แชร์  
26 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลท่าสะแก (สาหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ ๒๕63) แชร์  
26 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลท่าสะแก ประจาปีงบประมาณ 2563 แชร์  
26 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕63 แชร์  
26 มิ.ย. 63ยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปี 2563 แชร์  
26 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปี 2563 แชร์  
26 มิ.ย. 63แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะแก แชร์  
26 มิ.ย. 63นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะแก แชร์  
26 มิ.ย. 63นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี แชร์  
26 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะแก เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ แชร์  
23 มิ.ย. 63บันทึกการประชุมประจำเดือน ของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.ท่าสะแก ปี2562 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา