นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 30,349 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายเศรษฐพัส สะพานทอง

  ปลัดอบต.ท่าสะแก

  08-1974-2429สำนักปลัด

 • นายเศรษฐพัส สะพานทอง

  ปลัดอบต.ท่าสะแก รักษาราชแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  08-1974-2429

 • นางสาวธณัฎฎา คำผงแดง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  09-3297-4791

 • นางสาวิตรี แจงทอง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  08-4578-1323

 • นางสาวรัตติการ ขุมขำ

  นักทรัพยากรบุคคล

  09-3280-1532

 • นางปราถนา เสาแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  09-3178-1112

 • นายสยมพล อุบลบัญทิต

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  09-0195-4146

 • นางสาวรสรินทร์ ฟองจางวาง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  08-3869-5159

 • นายบุญผ่อง ป้องคูหลวง

  พนักงานขับรถ

  08-4576-8146

 • นายบุญเลิศ อยู่ทิม

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

  08-6204-0106

 • นายวิเชียร ฟองจางวาง

  คนงานทั่วไป

  09-3283-9832

 • นายทรัพย์ วันแย้ม

  พนักงานดับเพลิง

  08-7212-8093

 • นายฐิติศักดิ์ ธรรมรังสี

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

  08-0683-2950

 • นางมณี สุโคมุค

  คนครัว

  08-4688-5512

 • นายเพ็ง เกตุพุด

  พนักงานดับเพลิง

  08-0117-8497

 • นายสฤษดิ์พงษ์ อ่อนนาเมือง

  ภารโรง

  08-4739-7831

กองคลัง

 • นางน้ำเชื่อม พงษ์ประพันธ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  08-1533-2974

 • นางสาวพาฝัน คำภาแก้ว

  เจ้าพนักงานพัสดุ

  09-5406-6785

 • นางสาวสุรวรรณ เมืองมูล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  08-4812-8214

 • นางสาวราตรี จันทะคุณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  08-7847-4315

 • นางสาวสิรินภา ทองลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  08-1039-5518

กองช่าง

 • นายสุเมท โพธิ์ปี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  08-1474-1177

 • สิบเอกกฤษติพงษ์ โตมาปา

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

  08-5267-1786

 • นายนิคม เนตรแสงสี

  ผู้ช่วยช่างโยธา

  08-6215-1484

 • นายสิทธิพงษ์ วงตาธรรม

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

  09-1434-4129

 • นายพรชัย ป้องคูหลวง

  ช่างเครื่องสูบน้ำ

  09-7976-3623

 • นางสาวพิมพ์ลภัส สมแสง

  คนงานทั่วไป

  08-1283-4770

กองการศึกษาฯ

 • นางยุพา ดวงจันทร์ดี

  ผู้อำนวยกองการศึกษา

  08-9568-9920

 • นางสุรดา แก้ววงษ์หิว

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  09-3529-7924

 • นางสาวภาลิดา พัชรภาทอง

  ครู ค.ศ.2

  08-1379-9468

 • นางแสงอรุณ เกียรติวิสาล

  ครู ค.ศ.1

  06-5359-1851

 • นางสุภาพร ฤทธิ์รอด

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  08-6207-3543

 • นางสายสุนีย์ ปัญญาวธานุกูลกิจ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  08-9960-9697เปลี่ยนภาษา