นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 74 คน

เยี่ยมชม 2,469 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายเศรษฐพัส สะพานทอง

  ปลัดอบต.ท่าสะแกสำนักปลัด

 • นางสาวธณัฎฎา คำผงแดง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวิตรี แจงทอง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวรัตติการ ขุมขำ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางปราถนา เสาแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายสยมพล อุบลบัญทิต

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวรสรินทร์ ฟองจางวาง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายบุญผ่อง ป้องคูหลวง

  พนักงานขับรถ

 • นายบุญเลิศ อยู่ทิม

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายวิเชียร ฟองจางวาง

  คนงานทั่วไป

 • นายทรัพย์ วันแย้ม

  พนักงานดับเพลิง

 • นายฐิติศักดิ์ ธรรมรังสี

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นายสมร แสงสิงห์

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

 • นางมณี สุโคมุค

  คนครัว

กองคลัง

 • นางน้ำเชื่อม พงษ์ประพันธ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวพาฝัน คำภาแก้ว

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวสุรวรรณ เมืองมูล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวราตรี จันทะคุณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวสิรินภา ทองลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • นายสุเมท โพธิ์ปี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • สิบเอกกฤษติพงษ์ โตมาปา

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายนิคม เนตรแสงสี

  ผู้ช่วยช่างโยธา

 • นายสิทธิพงษ์ วงตาธรรม

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • นายพรชัย ป้องคูหลวง

  ช่างเครื่องสูบน้ำ

 • นางสาวพิมพ์ลภัส สมแสง

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นางยุพา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสุรดา แก้ววงษ์หิว

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวภาลิดา พัชรภาทอง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางกันยา อุประ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางแสงอรุณ เกียรติวิสาล

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสุภาพร ฤทธิ์รอด

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสายสุนีย์ ปัญญาวธานุกูลกิจ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเปลี่ยนภาษา