เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสว่าง ขัดทะมาน

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก

 • นายสีนวล สีไพร

  รองนายกอบต.ท่าสะแก

 • นางสาวนวรัตน์ แสนแทน

  รองนายกอบต.ท่าสะแก

 • นายทวีทรัพย์ ตาฉิมมา

  เลขานุการนายกอบต.ท่าสะแก0.01s. 0.50MB