นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 227 คน

เยี่ยมชม 22,231 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นางสังวาลย์ ดาบัว

  ประธานสภาอบต.ท่าสะแก

 • นายบุญเฮียง จันฟอง

  รองประธานสภา

 • นายเศรษฐพัส สะพานทอง

  เลขานุการสภาสมาชิกสภา

 • นายวีรชัย สิงค์คำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายฝั้น หน่อจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางสารี่ ม่วงรัก

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายอนุทิน สังข์ทอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางสังวาลย์ ดาบัว

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางสาวดวงใจ พงษ์ศิริ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายบุญยืน ป้องคูหลวง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายนิด จันทะคุณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางสาวบุญมี จันทะคุณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายพยุง เม่นขาว

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายบุญเลี้ยง ผะสม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายวันชัย โทจำปา

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสมร วงษ์แก้วมูล

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางสาวณัฐชยา สิงห์รักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9เปลี่ยนภาษา