นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 30,354 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)


“ ตำบลท่าสะแกน่าอยู่ บริการเคียงคู่ประชาชน ”
พันธกิจ (Mission)


๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอพร้อมให้บริการประชาชน
๒. จัดให้มีการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
๓. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และป้องกันการควบคุมโรค
๔. ส่งเสริมการศึกษาทุกช่วงวัย และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
๖. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อย่างทั่วถึง


ยุทศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่าย ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การท่องเที่ยวและบริการต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและผังเมือง
เปลี่ยนภาษา