นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 3,529 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ พัฒนาคน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเคียงคู่ประชาชน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”พันธกิจ


๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และทางาน ร่วมกันเป็นเครือข่าย จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน

๒. จัดให้มีการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

๓. ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ของประชาชนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

๗. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เส้นทางคมนาคม อย่างทั่วถึง และบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ กาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้ำเน่าเสีย

๘. จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปลี่ยนภาษา