เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.92-001 ซอยแก้วประดิษฐ์ บ้านดอน หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 63)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและสนามกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลนอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายลำ พรมรักษา) หมู่ที่ 7 บ้านบุ่งปลาฝาอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองน้ำหลุม หมู่ที่ 3 บ้านกกมะโมงอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
มาตราการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2563 อนุมัติจ่ายเงินสะสม แก้ปัญหาความต้องการของหมู่บ้านชุมชนอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแก้วประดิษฐ์ บ้านดอน หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เริ่มแล้วตลาดนัดชุมชน กลุ่มสตรีตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์รวมพลังทำหน้ากากอนามัยอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนธันวาคม 2562อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
อบต.วัดจันทร์รวมพลังทำหน้ากากอนามัยอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ตรวจกำกับดูแลมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.50MB