เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 26 ธ.ค. 56
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5 [รายชื่อ] 26 ธ.ค. 56
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25 ธ.ค. 56
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS 26 ธ.ค. 56
การแจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 26 ธ.ค. 56
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย (The 2nd Thailand Bike and Walk Forum : Practicality of Walking and Cycling in Thai Comtext) 26 ธ.ค. 56
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 25 ธ.ค. 56
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร 25 ธ.ค. 56
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง และปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ 25 ธ.ค. 56
การสนับสนุนโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 24 ธ.ค. 56
การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ 24 ธ.ค. 56
การกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 23 ธ.ค. 56
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 23 ธ.ค. 56
การสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ.2557 23 ธ.ค. 56
การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 23 ธ.ค. 56
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 23 ธ.ค. 56
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯ และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 20 ธ.ค. 56
แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาทีระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 20 ธ.ค. 56
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 20 ธ.ค. 56
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 [รายชื่อ] 20 ธ.ค. 56

ลำดับที่ 8481-8500 | 425/430 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
0.17s. 1.00MB