เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่น 4 27 ม.ค. 57
รายชื่อผู้ที่ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2556 และรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ 7 ก.พ. 57
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2557 7 ก.พ. 57
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 7 ก.พ. 57
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS 3 ก.พ. 57
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) 5 ก.พ. 57
ขอเผยแพร่เอกสารกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559 4 ก.พ. 57
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [รายชื่อ รุ่น 1] 5 ก.พ. 57
แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 5 ก.พ. 57
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [เอกสารแนบ] 5 ก.พ. 57
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ม.ค. 57
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2557 4 ก.พ. 57
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 [รายชื่อรุ่น 1] [รายชื่อรุ่น 2] 3 ก.พ. 57
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการเข้าอบรมโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 [ในแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมอบรมฉบับปรับปรุง] 30 ม.ค. 57
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 27 ม.ค. 57
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว 23 ม.ค. 57
เร่งรัดการรายงานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 24 ม.ค. 57
การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์] 22 ม.ค. 57
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี 28 ม.ค. 57
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 23 ม.ค. 57

ลำดับที่ 8381-8400 | 420/430 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
0.13s. 1.00MB