เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
เพิ่มรุ่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 19 ก.พ. 57
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 18 ก.พ. 57
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 19 ก.พ. 57
ขอให้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด (เพิ่มเติม) 19 ก.พ. 57
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 5 17 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2 17 ก.พ. 57
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 3-6 18 ก.พ. 57
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 13 ก.พ. 57
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 ก.พ. 57
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก 17 ก.พ. 57
แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form) 17 ก.พ. 57
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ] [แบบฟอร์มการตรวจสอบ] 13 ก.พ. 57
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 13 ก.พ. 57
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น 13 ก.พ. 57
โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) สำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 12 ก.พ. 57
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 12 ก.พ. 57
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" 12 ก.พ. 57
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" 12 ก.พ. 57
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ก.พ. 57
[รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2] 13 ก.พ. 57

ลำดับที่ 8341-8360 | 418/430 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
0.15s. 1.00MB