เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
ให้จังหวัดแจ้งยืนยันการอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่เลือกตั้งกลาง และสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินการเลือกตั้ง 16 ม.ค. 57
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่หน่วยงานเป็นที่เลือกตั้งกลาง [อ้างถึง] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 ม.ค. 57
โครงการอบรมหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว" 15 ม.ค. 57
โครงการประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อบรรจุลงในเทคโนโลยี iPod และ/หรือ MP3 และสื่อสมัยใหม่ 15 ม.ค. 57
การเปลี่ยนรุ่นอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 14 ม.ค. 57
การอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 14 ม.ค. 57
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 14 ม.ค. 57
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การจัดทำแผนการศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557 16 ธ.ค. 56
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 [เอกสารแนบ] 14 ม.ค. 57
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท) [คู่มือฯ] 14 ม.ค. 57
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2557 14 ม.ค. 57
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2557) [แบบรายงานงวดที่ 2 ของจังหวัด] [แบบรายงานงวดที่ 2 ของ อปท.] [รายละเอียดการจัดสรรฯ งวดที่ 2] 13 ม.ค. 57
ขอเลื่อนโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 8 13 ม.ค. 57
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม) ผ่านทางระบบ GFMIS 9 ม.ค. 57
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 10 ม.ค. 57
ใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 10 ม.ค. 57
ขอความร่วมมือสำรวจและยืนยันข้อมูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขต อปท. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ม.ค. 57
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2557 10 ม.ค. 57
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10 ม.ค. 57
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System:SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7) [บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ] 10 ม.ค. 57

ลำดับที่ 8321-8340 | 417/425 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
0.14s. 1.00MB