เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
การกำหนดจัดโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 3 ปี 2557 28 ก.พ. 57
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557 4 มี.ค. 57
การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 3 มี.ค. 57
แจ้งระยะเวลาการสิ้นสุดสัญญาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อ FORD รุ่น EVEREST 3.0 LTD NAVI 3 มี.ค. 57
การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมวิทยากรโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 28 ก.พ. 57
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง 28 ก.พ. 57
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองท้องถิ่นชาวญี่ปุ่น ประจำปี 2557 [เอกสารประกอบ] 28 ก.พ. 57
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 25 ก.พ. 57
ขอเลื่อนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 [รุ่นที่ 4] [รุ่นที่ 5] 27 ก.พ. 57
ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามระดับชั้นของความสำเร็จ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของ สถจ. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลนำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557) 27 ก.พ. 57
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีฟื้นหลังชุมนุมท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557" [รายชื่อจำแนกตามภาคีเครือข่าย] [รายชื่อจำแนกรายจังหวัด] 27 ก.พ. 57
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 27 ก.พ. 57
การส่งมอบเงิน อบจ. เพื่อรอส่งมอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 25 ก.พ. 57
กำหนดสถานที่และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [รุ่น 1] [รุ่น 2] 26 ก.พ. 57
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Gateway to Common Success of Technology Resources for AEC ประตูสู่ความสำเร็จร่วมกันของสื่อเทคโนโลยีการศึกษาในประชาคมอาเซียน 27 ก.พ. 57
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด (เพิ่มเติม) 26 ก.พ. 57
การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 26 ก.พ. 57
การรับรองพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 26 ก.พ. 57
ส่งรายงานรายชื่อเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล พื้นที่เป้าหมายหลักที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.1.4 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชุนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" 26 ก.พ. 57
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ก.พ. 57

ลำดับที่ 8301-8320 | 416/430 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
0.14s. 1.00MB