เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 12 มี.ค. 57
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 12 มี.ค. 57
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 13 มี.ค. 57
ขอแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 5 13 มี.ค. 57
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 13 มี.ค. 57
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 13 มี.ค. 57
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" 12 มี.ค. 57
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 12 มี.ค. 57
กำหนดสถานที่และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [รายชื่อรุ่น 3] [รายชื่อรุ่น 4] 12 มี.ค. 57
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [บัญชีรายชื่อเข้าอบรมฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 10] 12 มี.ค. 57
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มี.ค. 57
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มี.ค. 57
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการเมืองจังหวัดของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด 11 มี.ค. 57
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา [เอกสารแนบ] 11 มี.ค. 57
ขอความอนุเคราะห์กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 7 มี.ค. 57
แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 11 มี.ค. 57
การสำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ 10 มี.ค. 57
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1 7 มี.ค. 57
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 7 มี.ค. 57
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) 10 มี.ค. 57

ลำดับที่ 8261-8280 | 414/430 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
0.12s. 1.00MB