เมนูหลัก

ระเบียบ - หนังสือราชการ สถ.

หัวข้อวันที่
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีเด่น สังกัด อปท. ประจำปี 2556 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556,โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัด อปท. ประจำปี 2556 14 มี.ค. 57
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 14 มี.ค. 57
อำนาจการยุบส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 21 ก.พ. 57
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 14 มี.ค. 57
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 6 12 มี.ค. 57
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 14 มี.ค. 57
การสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 14 มี.ค. 57
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 มี.ค. 57
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 13 มี.ค. 57
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 12 มี.ค. 57
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 12 มี.ค. 57
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 13 มี.ค. 57
ขอแจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 5 13 มี.ค. 57
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 13 มี.ค. 57
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 13 มี.ค. 57
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" 12 มี.ค. 57
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 12 มี.ค. 57
กำหนดสถานที่และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [รายชื่อรุ่น 3] [รายชื่อรุ่น 4] 12 มี.ค. 57
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [บัญชีรายชื่อเข้าอบรมฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 10] 12 มี.ค. 57
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 มี.ค. 57

ลำดับที่ 8241-8260 | 413/429 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
0.16s. 1.00MB