นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 22,178 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ส.ค. 63เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2562 แชร์  
1 ก.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562รอบ 6 เดือน แชร์  
1 ก.ค. 63ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน แชร์  
25 มิ.ย. 63คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
25 มิ.ย. 63โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
25 มิ.ย. 63นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส แชร์  
24 มิ.ย. 63นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
23 มิ.ย. 63บันทึกการประชุมประจำเดือน ของพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.ท่าสะแก ปี2562 แชร์  
12 มิ.ย. 63แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
11 มิ.ย. 63แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา