เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนา 4 ปี

แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

วันที่ 30 ต.ค. 61 หมวดหมู่ แผนพัฒนา 4 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก

เอกสารทั้งหมด 14 ชุด

~$ุปโครงการ ที่ขอเพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1 (ประชาคม).docx162 bytes
การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านท่าสะแก.docx439.57 KB
การประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน.docx372.13 KB
ป้ายประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล.docx11.45 KB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ.xlsx11.74 KB
~$รางบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา เพิ่มเติ่มค่ั้งที่ ๑.docx162 bytes
ตารางบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา เพิ่มเติ่มค่ั้งที่ ๑.docx56.89 KB
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก.doc43.50 KB
ผ.07 สรุป.xlsx19.15 KB
รูปเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม.docx269.89 KB
หนังสือส่งแผนสี่ปี 2561 ถึง 2564 เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ ๑.doc113.00 KB
สรุปโครงการ ที่ขอเพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1 (ประชาคม).docx19.33 KB
หนังสือส่ง.docx31.15 KB
โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี 2561.docx32.00 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนา 4 ปี

0.11s. 0.50MB