เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
กิจกรรมขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้งอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชาคมโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมน้ำน่าน หมู่7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันพัฒนาสถานที่ภายในและรอบๆองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม(ครั้งที่๑)องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายโค้งปู่เวียน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดี อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายท้ายบ้านเชื่อมวัดเนินโคกสูง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟานอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามโครงการตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ขอเชิญรับฟังรายการ “มหาดไทยชวนรู้”อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เก็บขยะอันตราย บริเวณหมู่บ้านภายในตำบลบึงกอก อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.75MB