เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
อบต.วัดจันทร์ยินดีต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
มูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรม นำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้นายบุญทิ้ง มีพยุงอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตําบลวัดจันทร์ เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมมอบนโยบายพร้อมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ประจำสัปดาห์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
นายอำเภอเมืองพิษณุโลกปั่นจักรยานลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านตำบลวัดจันทร์พร้อมมอบของช่วยเหลือผู้ป่วยตำบลวัดจันทร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ให้ท่านมาแสดงตน อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขั้นพื้นฐาน (เฉพาะเจาะจง)อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต วัดจันทร์ ครั้งที่๓/๒๕๖๒ อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์ 23 – 24 กันยายน นี้ ปรับปรุงระบบเปลี่ยนทรายกรองเวลา 08.30 น. - 16.00 น. หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ พัฒนาภูมิทัศน์ตัดหญ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ของลูกเสือสำรองและมอบใบประกาศ คณะลูกสือแห่งชาติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาลพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลก มอบถุงสิ่งของพระราชทาน และเงินช่วยเหลือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ในตำบลวัดจันทร์ หมู่ 4อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ลงพื้นที่หมู่บ้านกฤษสิริ ติดตามการปรับปรุงท่อระบายน้ำหมู่บ้านกฤษสิริ หมู่ที่ ๔อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และภายนอก เริ่มพัฒนาภูมิทัศน์ ตัดหญ้าข้างทางที่กีดขวางทางจราจรในเขตหมู่ 7อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ลงพื้นที่หมู่บ้านกฤษสิริ ตรวจสอบข้อเท็จจริงประชาชนหมู่บ้านกฤษสิริ อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ด้วยความปราณาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วันที่10 กันยายน 2562อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB