เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ฯอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานการใช้จ่ายงบประมารประจำปี (ไตรมาสที่ 4)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ไตรมาสที่ 3)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ไตรมาสที่ 2)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี (ไตรมาสที่ 1)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนอบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำงบประมาณ 2561อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนพัฒนาบุคคลากร ประจำปี 2561-2563อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.75MB